VAROVANJE ZASEBNOSTI

V Kulturnem društvu Priden možic spoštujemo vašo zasebnost in varnost vaših osebnih podatkov. Zavezujemo se, da bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za namene za katere so bili zbrani. Vaše osebne podatke varujemo skrbno in v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES) (v nadaljevanju: GDPR), ter vsakokrat veljavno nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

1       Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je Kulturno društvo Priden možic, Podlimbarskega pot 4, Kamnik v nadaljevanju: (upravljavec).

2       Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Goran Završnik, festivalkamfest@gmail.com.

3      Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije

Upravljavec osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam, v tretje države ali mednarodne organizacije.

Upravljavec zagotavlja, da bo prejete osebne podatke posameznikov ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Na zahtevo organov pregona, v primeru kakršnihkoli zlorab ali kršitev, se lahko osebni podatki uporabnikov posredujejo policiji in drugim pristojnim organom za nadaljnje ukrepanje.

4      Vrste osebnih podatkov, pravne podlage in nameni njihove obdelave

Upravljavec zbira in obdeluje osebne podatke, na podlagi: privolitve posameznikov, sklenjenih pogodb oziroma za izvajanje aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe, zgolj izjemoma in v kolikor je to nujno za izvajanje zakonitih interesov za katere si prizadevamo, ter za izpolnitev zakonskih obveznosti, ki veljajo za nas.

4.1      Obdelava na podlagi privolitve

Posameznik čigar osebni podatki se obdelujejo na podlagi privolitve, lahko poda privolitev v obdelavo osebnih podatkov za vsak posamezen namen posebej.

Posameznik, na katerega se nanašajo podatki, lahko kadarkoli prekliče podano privolitev za vsak posamezen namen posebej, na enostaven in lahko dostopen način.

4.1.1             Pošiljanje elektronskih obvestil

Na vaš elektronski naslov boste prejemali obvestila povezana s prireditvijo (potrdilo rezervacije, odpoved ali sprememba časa, lokacije ali nastopajočega) oz. nujnejša obvestila povezana s festivalom.

V to obveščanje privolite z rezervacijo vstopnic preko spletnega vmesnika.

4.2      Obdelava na podlagi pogodbe

Upravljavec zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi pogodbe oziroma za izvajanje aktivnosti pred sklenitvijo pogodbe za namen izvajanja pogodbenih obveznosti.

5       Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne fizične, tehnične, logične in organizacijske postopke in ukrepe, na podlagi sprejetih internih aktov in v skladu z dobrimi praksami s področja varovanja informacij oziroma prek pogodbenih partnerjev, tako da se:

 • varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki
 • preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih
 • zagotavlja učinkovit način arhiviranja, uničenja, izbrisa ali anonimizacije osebnih podatkov
 • varujejo prostori, strojna in programska oprema
 • omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki kakorkoli obdelani in kdo jih je obdelal, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.

6       Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznikov se hranijo tako dolgo, kot je to nujno potrebno. V primeru, ko rok hrambe določa zakon, hranimo podatke za dobo, ki je v skladu z zakonom. V kolikor gre za izvrševanje posamezne pogodbe, podatke hranimo za čas njene veljave in v kolikor imamo zakonit interes in ta ne posega v pravice posameznikov v skladu s tem rokom. Ko ste za določeno obdelavo osebnih podatkov podali soglasje bomo vaše osebne podatke obdelovali do preklica danega soglasja.

7       Pravice posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik naslednje pravice:

 • Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in če se, dostop do osebnih podatkov.

 • Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

 • Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati.

 • Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar posameznik oporeka točnosti podatkov, kadar je obdelava nezakonita in kadar nasprotuje njihovemu izbrisu ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, kadar vloži ugovor v zvezi z njihovo obdelavo ter kadar upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo zahtevkov.

 • Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral.

 • Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov.

 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki lahko poda pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

8       Način uveljavljanja pravic posameznikov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli uveljavlja pravice, ki mu pripadajo, skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. To lahko stori tako, da nam svojo zahtevo posreduje pisno, na naslov: Kulturno društvo Priden možic, Podlimbarskega pot 4, Kamnik ali po elektronski pošti na naslov: festivalkamfest@gmail.com.

II. Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje spletne strani. Piškotki se hranijo do 6 mesecev.

Politika varstva zasebnosti velja od 31.7.2020.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Upravljavec vaših osebnih podatkov je: Kulturno društvo Priden možic, Podlimbarskega pot 4, Kamnik.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je: Goran Završnik, festivalkamfest@gmail.com.

Namen ali več namenov za katere se osebni podatki obdelujejo: Vaše podatke (ime, priimek, elektronska pošta) obdelujemo z namenom zagotavljanja storitev in upravljanja z rezervacijskim sistemom festivala Kamfest. Na elektronski naslov boste prejeli potrdilo o rezervaciji ter obvestila povezana s prireditvijo (sprememba časa, lokacije, nastopajočih). V nujnejših primerih tudi obvestila povezana s festivalom Kamfest.

Osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše izrecne privolitve.

Osebni podatki, ki jih obdelujemo: ime, priimek, naslov vaše elektronske pošte.

Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam. V stik z njimi bodo prišli zgolj pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov KD Priden možic, v konkretnem primeru zgolj ponudnik storitev spletnega gostovanja.

Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani oz. do vašega preklica. Po tem času jih bomo v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih pravic, trajno izbrisali.

Posameznik ima v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov naslednje pravice:

pravica do vpogleda in popravka,
pravica do blokiranja,
pravica do izbrisa ali omejitev obdelave vaših osebnih podatkov,
pravica do podaje ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov.

Vse vaše pravice boste najlažje uveljavili tako, da nam posredujete svojo zahtevo na: festivalkamfest@gmail.com ali po pošti na naš sedež.

Na vašo zahtevo bomo odgovorili kar najhitreje, vsekakor pa ne kasneje, kot je dovoljeno.

V primeru če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ali nacionalno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov lahko svojo pritožbo posredujete nadzornemu organu s področja varstva osebnih podatkov, ki je v Sloveniji Informacijski pooblaščenec. Kontakt Informacijskega pooblaščenca: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 230 97 30, E-pošta: gp.ip@ip-rs.si.